Tüzük

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde- 1) 26 KASIM 1954 yılında kurulan kulübümüz ‘ TÜRK TELEKOM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’ diye adlandırılmıştır. Kulübün merkezi Ankara’dır.
Madde- 2) Kulübün amacı, Türk Telekom A.Ş. teşkilatlarında spor faaliyetlerini yönlendirmek, mensupları ile çevrelerine ve gençliğe spor ve sosyal faaliyet yaptırarak boş zamanlarını değerlendirmek, bedenen kuvvetli kılmak, metin ve yüksek seciye ile yetiştirmek, fizik ve moral kabiliyetini geliştirmek, mesleki bağlantıyı, arkadaşlık ruhunu ve yardımlaşma olanaklarını sağlamaktır.Kulüp amaçlarını gerçekleştirmek için, gençlik faaliyetinde ve çeşitli spor branşlarında faaliyette bulunur, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uymak şartıyla üyelerin spor yapma isteklerine cevap verir. Bu konuda eğitim ve her türlü çalışmayı sağlar, yerli ve yabancı, resmi ve özel müsabaka ve temaslara katılır, bu yönde organizasyonlar düzenler. Üyelerin spor kültürü yönünden gelişmesini sağlamak ve sosyal faaliyet ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu konularda etkinlikler düzenler. Yarışma kategorisinde eğittiği gençleri maddi ve manevi yönden destekler ve gözetir.
Madde- 3) Kulübün kurucuları şunlardır:
s.no Adı ve Soyadı Meslekleri Adresleri T.B.1- Abdullah Parla Memur Maltepe Özveren sok. No:11/B T.C.2- Muhtar Emren Memur Karanfil sok. 16/9 T.C.3- Mehmet Turgut Memur Sağlık sok. 2/9 T.C.4- Hasan Nural Memur Bahçelievler 7. Cad. no:44 T.C.5- Suphi Erk Memur Bahçelievler 23. Cad. 6/1 T.C.6- Sabri Karaman Memur Bahçelievler 44. Cad. No:17 T.C.7- Enver Hepdinç Memur Maltepe Mine sok. 6/2 T.C.
Madde - 4) Kulübün rengi ‘ Beyaz, Lacivert, Turkuaz Mavisidir.’
Madde - 5) Kulüp hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.
Madde - 6) Kulüp amatördür. Usulüne uygun profesyonel şubesi kurabilir.
Madde - 7) Kulübün iki çeşit üyesi vardır.
1)- ASİL ÜYE: Asil üyelik müracaatı kabul edilen ve asil üye aidatı ödeyen üyedir. Bu üyeler Genel Kurul toplantılarına katılır ve Yönetim Kurulu’nda faal görev alabilirler. Her asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekalet ile oy kullanılmaz.
2)- TABİİ ÜYE: Türk Telekom A.Ş personeli Kulübe isterse üye olur. Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel Müdürü Kulübün fahri ve hami başkanıdır.
İKİNCİ BÖLÜMKulübe Üye Olma Şartları, Üye Aidatı veÜyeliğin Sona Ermesi 
Üye Olma Şartları:
Madde-8) Kulübe Aşağıdaki Şartları Haiz Herkes Üye Olabilir.1)- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.2)- 18 yaşını bitirmiş olmak.3)- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.4)- Onur kırıcı ve şeref ihlal edici suç ile veya mutlak surette ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası ile mahkum olmamak.5)- 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre üyelikleri yasaklanmamış olmak.
Madde - 9) Yabancılar genel hükümlere göre kulübe üye olabilirler.
Madde - 10) Kulübe, Türk Telekom A.Ş. teşkilatlarında çalışanlar ve bunların dışında üye olmak isteyenlerin yazılı olarak başvurmalarını müteakip iki üye tarafından tavsiye edilmeleri ve Yönetim Kurulu’nca kabulü şarttır.
Madde -11) Kulübe kabulü kararlaştırılan üye, üyelik bildirisi doldurmakla ve en az 1.000.000 TL. Giriş aidatı ödemekle yükümlüdür.
Madde - 12) Asil üyeler aidat olarak yılda 24.000.000-TL. Ödemek zorundadırlar. Yıllık aidat 12 eşit taksitle ödenebileceği gibi defaten de ödenebilir. Ayrıca yıllık aidat Genel kurul’un uygun görmesi halinde 10 katına artırılabilir. Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğünce kabulü halinde maaş ve ücret bordroları üzerinden kesilerek bir hesapta toplanmak suretiyle bilahare kulüp muhasebesine aktarılabilir.
Madde - 13) Aidatını üç ay ödemeyen üyeye, yönetim Kurulu kararı ile tebligat yapılır. 15 gün içerisinde aidat ödenmediği takdirde, üye kulüpten istifa etmiş sayılır ve kaydı silinir.
Madde - 14) Aidatlar, Dernekler Kanununda öngörülen esaslar dahilinde kulübe irad kabul edilir.
Madde - 15) Aidatını vermediğinden dolayı üyenin aidatını silmek ve borçtan dolayı kanuni takibat yapmak, yaptırmak veya borcunu bağışlamakla Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.
 
Üyeliğin Sona Ermesi:
Madde - 16) Üyeliğin sıfatı aşağıdaki hallerde sona erer :
1) İsteyerek kulüpten ayrılmak.2) Kulüpten kaydı sildirmek.3) Kulübün feshi.4) Ölüm.
Madde - 17) Kulüpten arzusu ile ayrılmak isteyen üye bu dileğini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir. Ayrılan üyenin ayrılış tarihine kadarki bütün aidatını ödemiş olması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yasak Haller ve Fiiller 
Madde - 18) Kulüp üyeleri için yasak fiiller :
1) Kulüp toplantı yerlerine veya spor mahallerine sarhoş gelmek veya bu yerlerde içki kullanmak.2) Sporculukla, sporculuk ruh ve esasları ile bağdaşması mümkün olmayan hareketlerde bulunmak.3) Kulübün maddi ve manevi çıkarlarına aykırı davranışlarda bulunmak veya yapılması kudreti dahilinde olduğu halde verilen işi yapmaktan sebepsiz kaçınmak, başkalarını bu yolda harekete sevketmek.4) Kulübün manevi şahsiyetini alçaltıcı hareketlerde bulunmak veya başkalarını bu yolda desteklemek.5) Kulübün toplantı yerlerinde kumar oynatmak ve oynamak.
 
İKİNCİ KISIM Kuruluş
BİRİNCİ BÖLÜM Tüzük ve Kuruluş Bildirisi
Kulüp Organları
Madde - 19) Kulübe ait işler, aşağıda yazılı organlarca yürütülür.
1) Genel Kurul2) Yönetim Kurulu3) Denetleme Kurulu
 
Genel Kurul’un kabulü ile başka organlar da kurulabilir. Ancak, bu organlara Genel Yönetim ve Denetleme Kurul’larının görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.Yönetim Kurul’u gerek gördüğünde, teknik hususlarda görevlendirilmek üzere geçmişte kulübe sporcu veya idareci olarak emeği geçmiş ve bu hususlarda bilgi ve görgüsünden yararlanabileceği kişilerden 3-5 kişilik bir teknik komite oluşturabilir.Bu komitenin görevi Yönetim Kurulu kararı ve göreve getiren Yönetim Kurulu’nun görevden ayrılması ile sona erer.
Madde - 20) Genel Kurul iki şekilde toplanır.
1) Olağan : Genel Kurul Üç yılda bir defa Mart ayında olağan olarak toplanır. Çağrıyı Yönetim Kurulu yapar.2) Olağanüstü : Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun gerek gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinin 1/5 ( beşte birinin)’nin yazılı isteği ile 30 gün içinde olağanüstü toplanır. Bu durumda Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içerisinde toplantıya çağırmak zorundadır.Yönetim Kurul’u, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak olan üyeler en az 15 gün önceden günü,saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır, bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.60 günden fazla olamaz.Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak asil üyeleri gösterir liste de eklenir.Toplantı başka bir sebeple bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek asil üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yapılması zorunludur.Üyeler, ikinci toplantıya aynı esaslara göre yeniden çağrılır.
• Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.• Genel Kurul toplantıları kulübün bulunduğu Ankara’dan başka bir yerde yapılamaz.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu iki toplantıya katılan asil üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurul’ları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Madde - 21) Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.Genel Kurul’ a katılacak asil üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listede adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.Yirminci maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurul’u başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurul’u üyelerinden biri tarafından açılır.Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere divan heyetine gizli veya açık oyla bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve iki katipten müteşekkil bir başkanlık divanı ile üç kişiden ibaret bir oy tasnif heyeti seçilir.Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı Tutanağını Düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeleri yönetim kuruluna verirler
Madde - 22) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yalnız gündem görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
İKİNCİ BÖLÜM Görev ve Yetkiler
Madde - 23) Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri
1) Kulüp organlarının seçimi2) Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi3) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.5) Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.6) Kulübün fesh edilmesi.7) Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Madde - 24) Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri
Yönetim Kurulu dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu seçiminden sonra en kısa sürede ilk toplantısını yaparak Başkan, Asbaşkan, Mali sorumlu, Amatör spor ve altyapı sorumlusu, Branş sorumlusu ve Kulüp sözcüsü şeklinde görevlerin dağılımını yapar. Amatör spor ve altyapı sorumlusu ile branş sorumlularının görevleri sorumlusu oldukları spor branşının faaliyetlerinin niceliği, niteliği ve özellikleri gözetilmek suretiyle Yönetim Kurulunca hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönergeyle belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri arasına varsa bir doktor da iştirak ettirilir. Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye sayısı altıdan aşağı düşerse bir ay içerisinde Olağanüstü Genel Kurula gidilir.
Yönetim Kurulunun Görevleri:
1) Kulübü temsil etmek veya bu konuda üyelerine yetki vermek.2) Genel Kurul kararlarını ve tüzükteki çalışmaları yürütmek.3) Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.4) Türk Vatandaşı olmayanların kulüp üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.5) Yeni spor branşlarını açmak ve gerekli görüldüğünde tasfiyelerine karar vermek.6) Kulübün yürütme birimini oluşturmak ve istihdamı sağlamak.7) Kulübün tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.8) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa zorunlu olarak toplanır. Başkanın veya altı Yönetim Kurulu üyesinin isteği halinde toplantı yapmak zorundadır.9) Yönetim Kurulu toplantılarını başkan veya başkan bulunmadığı hallerde asbaşkan yönetir.10) Yönetim Kurulu en az beş üye ile toplanır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.11) Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu’ndan çekilmiş sayılır.
Madde - 24) a) Yürütme Birimi: Yürütme birimi, Yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme birimi sorumlusu kulüp genel sekreteridir. Genel sekreteri ve bağlı yürütme biriminin görevlileri Yönetim Kurulu tarafından ücretle görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların, kulüp üyesi olmaları şart değildir.
Genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasına ve görevleri için ayırabilecekleri zamanların bulunabilmesine dikkat edilir.
Kulüp hizmetlerini gerektirdiği ve kulüp olanaklarının elverdiği oranda ünvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
a)-Genel Sekreterb)- Kulüp Saymanıc)- Kulüp doktoru,Yardımcısı, Sağlık Personelid)- Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlilerie)- Spor direktörüf)- Gençlik direktörüg)- Genel kaptanlarh)- Teknik yönetici ve öğreticiler
Kulüp yürütme birimi görevlilerinin görev ve yetkileri
a)Genel Sekreter: Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleriyle kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kurulun ropörtörlük ve sekreterya görevlerini yapar. Bu toplantılarda oy kullanmaz. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.
b) Kulüp Saymanı: Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, genel sekretere karşı sorumludur.
c) Kulüp Doktoru Yardımcısı Sağlık Personeli: Sağlık personelinin kulüp yönetim ve yürütme personelinin ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayne, tedavi ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı hizmetlerine ait iş ve işlemlerini yürütmekle görevli genel sekretere karşı sorumludur.
d) Tesis ve malzeme Yönetici Görevlileri: Kulüp tesislerinin malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım-onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.
e) Spor Direktörü: Kulübün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.
f) Gençlik Direktörü: Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmek ile görevli ve Genel sekretere karşı sorumludur.
g) Genel Kaptanlar: Külübün faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için spor direktörü ile Genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine Yönetim kurulu tarafından görevlendirilirler. Genel kaptanlar Genel Kaptan oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan her katagoride sayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede spor direktörüne karşı sorumludur.
h) Teknik Yönetici ve Öğreticileri: Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar gençlik kulüplerinde genel sekretere spor kulüplerinde ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tesbit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.
Madde-25) Denetleme Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilen üç üyeden teşekkül eder. Üç de yedek üye seçilir.
Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:1)- Kulübün bilumum muamelat ve hesap işlerini kontrol eder ve denetler.2)- Her yıl Genel Kurula kulübün hesap durumu ve çalışmaları hakkında kanaatlerini gösterir bir rapor hazırlar.3)- Lüzumu halinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırır.4)- Denetleme görevinin altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Madde-26) Genel Kurulca seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme kurulları ile Kulübün diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları,T.C. Vatandaşlık no,baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, kulüp merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tutulacak Kayıtlar ve Defterler
Madde-27) Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.Bu defterlerin noterden veya dernekler müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.Kulüp yönetim Kurulunca görevlendirilmiş, Yönetim Kurulu üyelerince tutulacak defter,dosya ve kayıtlar şunlardır.
1- Üye Kayıt Defteri2- Karar Defteri3- Gelen ve Giden Evrak Defteri4- Yevmiye defteri5- Büyük defter (Defteri Kebir)6- Envanter Defteri7- Müsabaka ve antrenman kayıt defteri8- Sporcuların şahsi durumlarına ait fişler9- Kongre zabıtları ve kararlarının muhafazasına ait dosya
Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaraları makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleri ile yapılır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kulübün Gelir ve Giderleri
Madde-28) Kulübün gelirleri şunlardır:
1- Üyelerden alınacak giriş ve aylık aidatlar.2- Müsamere, balo, eşya piyangosu vs. gibi her nevi teşebbüsler sonucu elde edilecek gelirler.3- Hakiki ve hükmi şahıslarla, resmi ve özel müesseseler tarafından yapılacak bağışlar.4- Neşriyat yolu ile elde edilecek gelirler5- Müsabaka ve saha, spor toto gelirleri6- Çeşitli gelirler
Madde-29) Kulübün tüm gelirleri Yönetim Kurulunun yetki verdiği kişilerce usulüne uygun olarak alınır.Kulüp giderleri Genel Kurulca onanmış bütçe esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu kararlarına göre yapılır. Tediye fişi, avans senedi, müteferrik harcama fişi gibi gider belgelerinde Başkan yada görevlendireceği bir görevli ile mali işler sorumlusunun imzası bulunur.Ödemeye esas olmak üzere yukarıdaki belgelere dayanarak yapılacak harcamalarda mutlaka harcamanın ait olduğu branş sorumlularının imzaları ve harcamaya ilişkin açıklamanın bulunması gereklidir.Kulüpçe kullanılan her türlü belgelerin usulüne uygun olarak beş yıl saklanması zorunludur.Yapılacak harcamalara ilişkin olarak branş sorumlusu veya branş sorumlusunun görevlendireceği kişiye 15 gün içinde kapatılması şartıyla yapılacak harcamanın tahmini tutarı esas alınarak avans verilebilinir.Kulübün mali işlerinden Yönetim Kurulu adına mali işler sorumlusu sorumludur.
Madde-30) Bütçe, gelir ve gider kısımlarını kapsar yeni seçilecek Yönetim Kurulu bu bütçenin dahilinde hareket eder. Kısımlar ve maddeler arasında aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM Mükafaat ceza ve çeşitli hükümler
Madde-31) İşbu tüzükte yazılı yasak fiil ve halleri işleyenlere hareketlerinin ağırlık derecelerine göre Yönetim Kurulu’nun kararıyla aşağıdaki cezalar verilir.
1- İhtar2- Para Cezası3- 15 günden altı aya kadar müsabakalardan men4- Kulüpten ihraç
İşbu cezalar Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tatbik olunur.Profosyonel şubeler kurulduğunda bu konuyla ilgililere profosyonellik yönetmelikleri tatbik olunur.
Madde -32) Kulüp için çalışan sonuçlar elde eden asil veya tabii üyelere Yönetim Kurulu’nun kararı ile aşağıdaki yazılı mükafaatlar verilir.
1- Takdirname2- Madalya, şilt, kupa veya uygun hediye3- Nakdi mükafaat
Mükafaat merasimle verilir. Durum üye kayıt defterine işlenir.
 
İKİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler
Madde-33) Kulübün şubesi yoktur. Talep halinde şube açılmasına ancak Genel Kurul karar verebilir.
Madde-34) Tüzük Değişikliği: Kulüp tüzüğü Genel Kurul’a katılan üyelerin 2/3’ünün kabülü ile yapılır.
Madde-35) Kulübün Feshi: Genel Kurul üçte iki çoğunlukla kulübün feshine karar verebilir. Fesih halinde kulübün maddi, manevi menkul ve gayrimenkul varlığı Türk Telekomünikasyon A.Ş’ye intikal eder.
Madde-36) Bu Tüzükte hüküm bulunmayan konularda “Dernekler Kanunu” hükümleri ile “Gençlik ve Spor kulüpleri Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

YÖNETİMDEN
KULLANICI GİRİŞİ
HARİTA
DUYURULAR
Aktif Ziyaretçi: 9   | Bugün : 147   | Toplam : 9448338   | İp Adresiniz: 18.234.66.217
İletişim Bilgileri spor@turktelekom.com.tr