Türk Telekomünikasyon A.Ş. Spor Faaliyetleri Usul ve Esasları


Amaç

Madde 1. Şirket içerisindeki sportif aktivitelerin kurumsal bir yapılanma ve ilkeler doğrultusunda sağlıklı olarak yönetilmesi, çalışanların spor yapmalarına ilişkin imkânların sunulması, sportif etkinliklere katılımlarının sağlanması, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında spor kulüpleri ile başarılı sporculara yardımda bulunulmasına ilişkin Usul ve Esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

Madde 2. Şirket çalışanları ile Türk Telekomspor/Telekomspor adı altında faaliyet gösteren spor kulüpleri, antrenör, sporcu ve yöneticilerini kapsar.

Tanımlar

Madde 3. Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a.Şirket : Türk Telekomünikasyon A.Ş’ni,

b.Genel Müdürlük:Ana sözleşmesinde belirtilen Şirket Yönetim ve Genel Merkezindeki bütün ana yönetim işyerleri ve birimlerini,

c.Çalışan : Şirket çalışanlarını,

d.Genel Müdür: Şirket ana sözleşmesinde belirtilen ve Şirket tüzel kişiliğini temsil eden en üst yönetici veya yetkilisini,

e. Başkan: İnsan Kaynakları, Destek ve Regülasyon Başkanı’nı,

f.Direktörlük: Tesis Yönetimi ve Lojistik Hizmetleri Direktörlüğü’nü

g.Müdürlük : Spor Faaliyetleri Müdürlüğü’nü,

h. Ünite: Bölge / İl Telekom Müdürlüklerini,

i.Spor Kulüpleri: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve bağlı Bölge/ İl Telekom Müdürlükleri ve Müstakil Ünitelerin bulunduğu İllerde; Atletizm, Basketbol, Futbol, Güreş, Boks, Hentbol, Judo, Kayak, Yelken, Yüzme, Masa Tenisi, Voleybol, vb. branşlarda sportiffaaliyetleri gerçekleştirmek üzere Genel Müdür onayı ile Dernekler Yasası ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yönetmelikleri çerçevesinde kurulan veya kurulacak olan Spor Kulüplerini, İfade eder.

Spor Faaliyetleri Bütçesinin Belirlenmesi

Madde 4. Spor faaliyetlerine ilişkin bütçe, Müdürlükçe; Şirketin faaliyette bulunacağı sportif branşlar, yıl içerisinde yapılması planlanan spor etkinlikleri, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında destek verilecek olan spor kulüpleri, başarılı sporcular, işbirliği içerisinde bulunulacak olan kurum ve kuruluşlarla yapılması planlanan ulusal/uluslararası sportif etkinlikleri, çalışanların spor yapmalarına destek olmak amacıyla yeni kurulacak olan spor alanları, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamlı destek verilecek olan sponsorluklar, yıl içerisinde düzenlenmesi planlanan spor okulları faaliyetleri, ihtiyaç duyulan diğer sportif faaliyetler göz önüne alınarak amaç ve hedef belirtilerek Şirket bütçe stratejisine uygun olarak belirlenir.

Bütçenin kullanımı, Şirket Yönetiminin onayını müteakip planlanan şekilde (miktar ve dönemlerde) gerçekleştirilir.

Spor Tesislerinin Kullanımı ve Spor Merkezleri ile Anlaşmalar

Madde 5. Şirket çalışanlarının sağlıklı, sosyal yönden etkin ve yaşam kalitelerini arttırılmasına yönelik olarak mesai saatleri dışında olmak ve hizmetlerde aksamaya meydan verilmeyecek şekilde Şirket içi spor tesisleri kullanılabilir. Şirket içi spor tesislerinin yönetimi Genel Müdürlükte Tesis Yönetimi ve Lojistik Hizmetleri Direktörlüğü – Spor Faaliyetleri Müdürlüğü, Ünitelerde ise Tesis ve Destek Müdürlüğü’ndedir.

İlgili sportif alanların tahsisi, rezervasyon sistemi, yeni spor alanların devreye alınması, etkinlik saatlerinin belirlenmesi ve işletilmesi, ilgili Müdürlükler vasıtası ile gerçekleştirilir.

İhtiyaç duyulması halinde Şirket dışı spor merkezleri, yaz/kış spor okulları, yüzme havuzları, açık/kapalı spor alanları gibi sportif aktivite merkezleri ile kurumsal anlaşmalar ilgili Müdürlüklerce yapılır ve çalışanlara duyurulur.

Şirket içi Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

Madde 6. Şirket çalışanlarının spor yapmalarına ilişkin imkânlar sunmak, sportif etkinliklere katılımlarını teşvik etmek, çalışanlar arasındaki birlik ve beraberliği sağlayarak iş verimliliğini ve aidiyet duygusunu artırmak amacıyla Genel Müdürlükte Tesis Yönetimi ve Lojistik Hizmetleri Direktörlüğü – Spor Faaliyetleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Bölge Müdürlüklerinde Tesis ve Destek Müdürlüğünce, İllerde ise Tesis Destek Uzmanlığınca veya İl Müdürü tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilecek birim tarafından şirket içi spor faaliyetleri düzenlenebilir.

Organizasyonun kapsamı ve büyüklüğüne göre gerekirse Organizasyon Kurulu oluşturularak sportif etkinliklerin bu kurul vasıtasıyla yürütülmesi sağlanabilir.

Şirket Dışı Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Çalışanların Katılımı

Madde 7. Kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi, Şirketler arası birlik ve beraberliğin oluşturulması, sporun etkisini kullanmak sureti ile kurum ve kuruluşlararası sinerjinin yaratılması amacıyla Şirket dışında resmi veya özel ulusal spor organizasyonlar Başkan, uluslarararası spor organizasyonları Genel Müdür onayı ile düzenlenebilir, düzenlenen organizasyonlara iştirak edilebilir.

Ayrıca, Şirket, Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü/İl Müdürlüğünü temsilen çalışanlardan oluşan kurumsal takımlar yurtiçi özel ve resmi organizasyonlara Genel Müdürlükte Başkan’ın Bölge Müdürlüklerinde ise Bölge Müdürünün onayı alınmak sureti ile katılabilir. Bu katılımlara destek olmak amacıyla Müdürlükçe takımlara malzeme yardımı yapılabilir.

Şirket Çalışanlarının Şirket Dışı Spor Organizasyonlarında Görev Alması

Madde 8. Şirket mensupları, Genel Müdürün uygun görmesi ve asli görevlerini aksatmamak kaydı ile,

a.            Federasyonlarda Başkan ve üye,

b.            Merkez Danışma Kurulu Üyesi,

c.            Bölgelerde Danışma Kurulu Üyesi ile İl Temsilcisi,

d.            Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinde Üye, olarak görev alabilirler.

Şirket çalışanı olup halen yukarıdaki görevlerde bulunanlar için bu Usul ve Esasların yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içerisinde Genel Müdür onayının alınması zorunludur. Aksi halde ilgililer yukarıdaki görevlerine devam edemezler.

Spor Faaliyetlerinde Görevlendirme ve İzin

Madde 9.

a) Şirket içi veya Şirketi temsilen şirket dışı spor organizasyonlarına katılan idareci, antrenör, sporcu vb. çalışanlar organizasyon programı dahilinde görevli sayılır.

b) Çalışanlarımızın Şirket dışı yapılan yerel/bölgesel/ulusal spor faaliyetlerinde idareci, antrenör, sporcu veya hakem olarak görev alabilmeleri için, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlükleri ile ilgili Federasyonların tarih ve yer belirtmek suretiyle Şirkete yapacakları talepler doğrultusunda asli görevlerini aksatmamak ve öncelikle yasal izinlerini kullandırılması kaydıyla, Genel Müdürlükte Başkanın, Bölge Müdürlüklerinde ise Bölge Müdürünün oluru ile izin verilir.

c) Çalışanlarımızın uluslararası spor faaliyetlerinde idareci, antrenör, sporcu veya hakem olarak görev alabilmeleri için ilgili Federasyonların tarih ve yer belirtmek suretiyle Şirkete yapacakları talepler doğrultusunda asli görevlerini aksatmamak ve öncelikle yasal izinlerini kullandırılması kaydıyla, Genel Müdürün oluru ile izin verilir.

Spor Faaliyetleri Esnasında Doğabilecek Sakatlık, Maluliyet ve Ölümler

Madde 10. Bu esaslara uygun olarak Şirket çalışanlarının yurt dışı ve yurt içi spor faaliyetleri esnasında (yolda geçen süreler dahil) kazalardan doğabilecek sakatlık, maluliyet ve ölümlerinde 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Hükümlerine göre işlem yapılır.

Kurumsal Spor Kıyafetleri

Madde 11. Şirket içi spor organizasyonları, (TT Spor Olimpiyatları vb), Şirketi temsilen katılımcı olunan Şirket dışı sportif organizasyonlar, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında destek verilen spor kulüpleri ve sporcuların katıldığı müsabakalarda Müdürlükçe her yıl belirlenecek olan kurumsal spor kıyafetleri kullanılır.

Amatör Spor Kulüplerinin Kurulması

Madde 12. Şirket çalışanı önderliğinde, Telekomspor adı altında Şirket veya bağlı Üniteleri bünyesinde Genel Müdür onayı alındıktan sonra Dernekler Yasası, Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliklerine ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle Amatör Spor Kulüpleri kurulabilir.

Telekomspor adı altında kurulacak olan Amatör Spor Kulüplerinin tescilli renklerinin, Şirketin kurumsal renklerinde olması, forma, tişört ve eşofmanların sol göğüs kısmında Şirket Logosunun yer alması gerekmektedir. Kuruluş işlemlerini müteakip kuruluşa ilişkin belgelerin bir nüshası Müdürlüğe gönderilir.

Amatör Spor Kulüplerine Yardım

Madde 13. Spor Kulüpleri toplum yararına hizmet veren kuruluşlar olup, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla,  Amatör Spor Kulüplerine Şirket bütçesinden karşılanmak üzere maddi ve ayni yardım yapılabilir.

Maddi Yardım : Ünitelerimizin koordinatörlüğünde ve Telekomspor adı altında faaliyetlerini sürdüren Amatör Spor Kulüplerimize yapılacak maddi yardım miktarı;

-              Faaliyet gösterdiği lig,

-  Katılımcı branş sayısı,

- Lisanslı sporcu sayısı,

- Federasyon programlarına göre yıl içerisindeki müsabaka sayısı, dikkate alınmak suretiyle her yıl Direktörlükçe belirlenerek Başkanın onayına sunulur ve onayı müteakip ihtiyaca binaen belirli dönemler halinde kulüplere aktarılır.

Malzeme Yardımı : Ünitelerimizin koordinatörlüğünde Telekomspor adı altında faaliyetlerini sürdüren Amatör Spor Kulüplerimize maddi yardımda geçerli kriterler dikkate alınmak suretiyle kurumsal spor kıyafetleri ile sportif etkinliklerde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü (top, file, pota, raket, branşa özel spor malzemesi, vb) malzeme her yıl Direktörlükçe belirlenerek Başkanın onayına sunulur ve onayı müteakip Şirket satın alma sürecine uygun olarak temin edilir.

Ulaşım ve Konaklama Yardımı: Ünitelerimizin koordinatörlüğünde Telekomspor adı altında faaliyetlerini sürdüren Amatör Spor Kulüplerimize ;

İl içi veya il dışı resmi yarışma ve müsabakalar için kulübün kendi imkânlarıyla araç temin edememesi halinde, Kulüp Başkanlıklarınca organizasyonla ilgili bilgileri içeren (tarih ve yer) talebin Direktörlükçe uygun görülmesi halinde Şirket aracı görevlendirilebilir veya bu amaçla araç kiralanab

Faaliyet gösterdiği il içerisindeki başarısından dolayı Türkiye genelinde yapılan organizasyonlara (Branş federasyonlarının faaliyet programında yer alan) iştirak etmeye hak kazanan amatör spor kulüplerinin ulaşım ve konaklama masraflarına destek olmak amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında Başkan onayı ile ulaşım/konaklama yardımı (maddi) yapılabilir.

Türkiye genelinde yapılan organizasyonlardaki başarısından dolayı Uluslararası Federasyonlar tarafından akredite olan resmi ve Uluslararası milli müsabakalara iştirak etmeye hak kazanan amatör spor kulüplerinin ulaşım ve konaklama masraflarına destek olmak amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında Genel Müdür onayı ile ulaşım/konaklama yardımı (maddi) yapılabilir.

Şirket Tesisleri ve İmkânlarının Kullandırılması:

Spor kulüplerinde lisanslı olarak görev yapan sporcu ve antrenörler ücreti mukabili Şirket sosyal tesis ve yemekhane hizmetlerinden yararlandırılabilir.

Milli Sporcuların Desteklenmesi

Madde 14. Milli sporculardan Müdürlükçe belirlenecek olanlara, Başkanın oluru ile,

a.            Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamlı yıllık olarak maddi yardım yapılabilir.

b.            Şirketimiz bünyesinde yemek hizmetinden faydalandırılabilir.

c.            Belirlenecek kamp ve müsabakalara gidiş dönüşü ile konaklaması sağlanabilir.

d.            Performans testleri yaptırılabilir. ( Yurt içi ve Yurt Dışı ),

e.            Danışman-Antrenör desteği sağlanabilir,

f.             Spor malzemesi yardımı yapılabilir,

g.            Şirketimizi tanıtıcı faaliyetlere yönlendirilebilir.

Başarılı sporcuların takibi ve raporlaması yıllık olarak Müdürlükçe yapılır.

Ödüllendirme ve Başarılı Sporcuların Desteklenmesi

Madde 15. Şirketçe düzenlenen sportif faaliyetlerde Şirket tarafından, dereceye giren takım ve sporculara kupa, madalya, şilt, katılım belgesi, spor malzemesi vb. ödüller verilebilir, söz konusu malzemeler Müdürlükçe tedarik edilir.

Uluslararası Federasyonlar tarafından akredite olan resmi ve Uluslararası milli müsabakalar ile Branş Federasyonlarının faaliyet programında yer alan şampiyonalarda Şirketimizi başarı ile temsil eden sporcularımız ile kulüplerine Başkanın onayı ile her yıl Direktörlükçe belirlenen miktarda kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında maddi/ayni yardım yapılabilir.

Spor iletişimi

Madde 16. Müdürlükçe yönetilen Türk Telekom Spor faaliyetlerinin iletişimi aşağıdaki çerçevede gerçekleştirilecektir:

 

• Türk Telekom Spor Klubü ve amatör spor kluplerine ilişkin içerik www.turktelekomspor.com.tr adresinden, kurum dışı iletişimin süreç ve onay prosedürlerine sadık kalınarak gerçekleştirilecektir. Türk Telekom Spor adı altında faaliyet gösteren ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında destek verilen Amatör Spor Kulupleriyle ilgili haber, görüntü, bilgi paylaşımı ve tanıtım işleri bu web sitesi üzerinden yukarıda belirtilen şartlarla gerçekleştirilir. Türk Telekom Spor Olimpiyatlarına yönelik kurumsal iletişim tarafından gerçekleştirilen kurum dışı iletişim materyallerine, örn basın bültenine,  www.turktelekomspor.com.tr sitesinde de yer verilebilir.

• Benzer şekilde başta Türk Telekom Spor Olimpiyatları olmak üzere, kurum içi spor faaliyetlerine yönelik ait içerik de çalışan iletişimi kanalları kullanılarak, kurum içi iletişim süreç ve onay prosedürleri izlenerek gerçekleştirilecektir. Anlaşmalı spor merkezleri, yaz spor okulları Şirket içi spor organizasyonları ile ilgili bilgiler bu kapsamda iletişim platformu üzerinden paylaşılır ve takip edilir.

Cezai Uygulamalar

Madde 17. Faaliyette bulunduğu spor branşıyla ilgili disiplin kurallarına aykırı hareket etmesi sonucu yetkili merciler tarafından cezalandırılan şirket çalışanı olan sporcu, antrenör ve yöneticilere ayrıca Türk Telekomünikasyon A.Ş. İnsan Kaynakları Çalışma Esasları Disiplin Hükümleri uygulanır.

Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında destek verilen kulüp, sporcu ve antrenörlerinin spor ahlakına ve mevzuatına uygun hareket etmemesi durumunda ilgilisi hakkında Başkanlıkça yaptırım uygulanabilir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 18. 11.05.2009 tarih ve 4534 sayılı Genel Müdür onayına istinaden yayımlanmış olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Sportif Faaliyetler Usul ve Esasları yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 19. Bu usul esaslar Genel Müdürün onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20. Bu Usul ve Esasların hükümlerini İnsan Kaynakları, Destek ve Regülâsyon Başkanı yürütür.

YÖNETİMDEN
KULLANICI GİRİŞİ
HARİTA
DUYURULAR
Aktif Ziyaretçi: 6   | Bugün : 249   | Toplam : 9448440   | İp Adresiniz: 18.234.66.217
İletişim Bilgileri spor@turktelekom.com.tr