Kulüplerimizin Sponsorluk Kapsamında Yapacağı Çalışmalar


ADIM ADIM SPONSORLUK

1)Sponsor bulunmalıdır. Vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğrayan gerçek ve tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar. Bu nedenle sponsorluk yapacakların bağlı bulundukları vergi dairesinden “vergi borcu” olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sözleşmenin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gereklidir.

2)
- Gençlik ve spor kulüplerinin sponsorluk alabilmeleri için tescilli olmaları şarttır.
- Sporcuların sponsorluk alabilmeleri için tescilli ve vizelerini yaptırmış olmaları şarttır.
- Gençlik ve spor kulüpleri ile sporcuların tescilli olduklarına ilişkin belgeyi (sponsorluk alınan spor branşlarını da gösterecek şekilde) tescil işlemini yapan ilgili Spor İl Müdürlükleri ya da bağımsız spor federasyonlarından temin etmeleri gerekmektedir.

3)Tesis sponsorluklarında istenen belgeler:

a) Yeni Tesis Yapımında; yapımla ilgili her türlü proje - mimari, inşaat, elektrik, ısıtma, sıhhi tesisat uygulama projeleri (2’şer takım) - şartnameler, zemin etüt raporu, yaklaşık maliyet hesabı icmali, tesis alanına ait tapu, imar durumu, kulüpler için kulüp tescil belgesi,

b) Tesisin ikmali, tadilatı, bakımı ve onarımlarında; (a)’da belirtilenlere ilave olarak tesisin halihazır durumunu gösteren röleve projeleri (2 şer takım), gereklidir.

Bu belgelerle birlikte sponsorluğu alan tarafından bir yazıyla Spor Genel Müdürlüğü,

Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığına müracaat edilir ve Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra uygulamaya esas kabul edilir.

4)Sponsorluk sözleşmelerinde, Sponsorluk Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde istenilen hususlara mutlaka yer verilmelidir.

Not: Organizasyon/faaliyetlerle ilgili ayni ve nakdi sponsorluk sözleşmesi örneklerine ve sponsorluk uygulamalarına ilişkin her türlü bilgiye www.sponsorluk.gov.tr internet adresi Dosya İndirme’den ulaşılabilir.

5)Sponsorluk sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip bir suretinin 10 gün içerisinde (sporcu ve kulüpler için tescil belgeleri ile birlikte) sponsorluğu alan tarafından bir dilekçeyle/üst yazıyla Spor Genel Müdürlüğü, Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

6)Sponsorluk sözleşmesindeki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin bilgilerin, www.sponsorluk.gov.tr/

Dosya İndirme’de yer alan (organizasyonlar için) Ek-1, (tesisler için) Ek-2  forma işlenerek sponsorluk süresinin bitimini müteakip 10 gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından bir dilekçeyle/üst yazıyla Spor Genel Müdürlüğü,  Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

7)Ayni Sponsorluk:
1) Sponsorluk konusu mal veya hizmetin sponsorun kendi işletmesinden temin edilerek  sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde, teslimi yapılan değerler için hizmeti alanlar adına maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi, faturada; teslimin sponsorluk amaçlı olduğuna, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev’i, miktarı ve tutarına ilişkin bilgilere tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer verilmesi, faturanın arka yüzünün de hizmeti alan taraf veya kanuni temsilcilerine imzalatılması gerekmektedir.

2)Ayni değerlerin, sponsorlarca dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmetini alanlara teslim edilmesi halinde ise, hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzu (alındı makbuzu düzenleme yetkisine haiz olmayanlarca tutanak) düzenlenmesi şarttır. Makbuzda, söz konusu değerlerin  cinsi, nev’i,miktarı ve tutarına ilişkin hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmesi şarttır. Ayrıca sponsorluğa konu değerlerle ilişkin mükellefler adına düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünün de hizmeti alan kişi veya kanuni temsilcilerine imzalatılması gerekmektedir. 

Sponsorlarca verilen demirbaş malzemelerin (ödül olarak verilenler hariç) ayniyat işlemlerinde, sponsorluğu  alanın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.                                                                                  

8)Nakdi Sponsorluk:
Nakdi sponsorlukta yani sponsorluk bedelinin sponsorluğu alanın hesabına yatırılmış olunması durumunda, bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekont tevsik edici belge olarak kabul edilmektedir.  Ancak banka dekontu veya makbuzunda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır.  Sponsorluğu alan tarafından gelir kaydedilen bu bedel, sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre harcanır ve belgeleri muhafaza edilir.

Daha fazla bilgi için www.sponsorluk.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

YÖNETİMDEN
KULLANICI GİRİŞİ
HARİTA
DUYURULAR
Aktif Ziyaretçi: 8   | Bugün : 253   | Toplam : 9448444   | İp Adresiniz: 18.234.66.217
İletişim Bilgileri spor@turktelekom.com.tr